Nieuws van de Pontraad

Op 15 februari jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente Kaag en Braassem, ODV Maritiem en de Pontraad. Bij dit gesprek waren aanwezig o.a. mevrouw Peters, wethouder Kaag en Braassem, namens de gemeente, Marieke Neijssel, operationeel manager van ODV Maritiem en de heren Bertu, Glaudé en Van Liempt van de Pontraad Kaag-Buitenkaag. Aanleiding voor het gesprek was ten eerste de behoefte bij alle partijen om de exploitatie van het pontveer, per 1 januari door ODV Maritiem overgenomen van de firma Ponto, te evalueren. Het ongeval op maandag 11 februari jl., waarbij de pont een binnenschip heeft geschampt, heeft ons allemaal op scherp gezet en om die reden is er met enige spoed vorige week een afspraak gepland.

Op hoofdlijnen zijn er de volgende onderwerpen besproken tijdens dit gesprek. De gemeente is zich bewust van haar verantwoordelijkheid. Zij ziet toe op ontwikkelingen rondom de veerdienst Kaag-Buitenkaag. Zij weet dat er zich incidenten voordoen en dat bewoners veelvuldig signalen afgeven over de kwaliteit van de dienstverlening. De gemeente heeft hierover frequent contact met ODV Maritiem. ODV Maritiem heeft aangegeven de exploitatie van de veerdienst Kaag-Buitenkaag zeer serieus te nemen. Tevens geeft zij aan dat de dienstverlening rondom de veerdienst complexer blijkt te zijn dat aanvankelijk ingeschat. Hierover volgt later in dit bericht meer informatie. De pontraad heeft in het gesprek hoofdzakelijk het belang van veiligheid benadrukt. Wij hebben, namens de bewoners, aangegeven te begrijpen dat ODV een opstartperiode nodig heeft. Tevens hebben wij aangegeven het belangrijk te vinden dat de nieuwe pontbazen een goede en degelijke opleiding en inwerkperiode krijgen.  Echter, de Pontraad heeft ook duidelijk benadrukt dat veiligheid voor alles gaat en dat de huidige situatie met alle kleine incidenten die zich voordoen, onveilige situaties oplevert en daarmee het gevoel van onveiligheid bij de eilandbewoners met zich meebrengt.

Er is gesproken over de complexiteit van de dienstverlening. Onze pont is qua besturing complexer om meerdere redenen. In technisch opzicht wijkt de pont af van de op het eerste gezicht identieke en door ODV Maritiem geëxploiteerde pont in Woude, Noord-Holland. Verder blijkt dat de korte afstand tussen Kaag en Buitenkaag lastig varen is. De opleiding van de nieuwe veermannen vraagt specifieke aandacht op diverse onderwerpen en daarmee ook tijd. Er is geconcludeerd dat het ‘on the job’ opleiden van de nieuwe veermannen niet goed werkt. De nieuwe veermannen voelen zich veelal ‘bekeken’ door bewoners en beste stuurmannen op de wal. De ervaren veermannen voelen veel verantwoordelijkheid op het moment dat zij tegelijkertijd moeten varen en opleiden.

In het gesprek hebben wij geconcludeerd dat alle betrokken partijen het betreuren dat de kwaliteit van de dienstverlening van de veerdienst nog niet op het gewenste niveau is. Alle partijen vinden dat veiligheid voor alles gaat. En ten slotte, zowel ODV Maritiem ald de gemeente als de bewoners van de Kaag streven allemaal naar een zelfde resultaat, zijnde een continue en veilig opererende veerdienst.

Er is afgesproken dat er een plan gemaakt moet worden voor verbetering van de situatie. De suggestie is gedaan om de tweede pont te gaan gebruiken voor opleiding. Met deze pont kan op een andere locatie opgeleid, getraind en geoefend worden. Dit zal de huidige operatie ontlasten en heeft als voordeel dat de veermannen in opleiding in alle rust en uit het ‘zicht’ kunnen trainen met varen. Eén en ander zal verder uitgewerkt moeten worden.  Ook is er gesproken over het doen van technische aanpassingen aan de pont. Gesproken is over het technisch identiek maken van onze pont aan die van Woude, waar ODV ervaring mee heeft. Mogelijke aanpassingen die genoemd zijn is het aanbrengen van een tweede boegschroef of het versterken van de huidige boegschroef. Ook is de suggestie gedaan om de verkeerslichten automatisch in te stellen zodat deze zonder tussenkomt van een schipper consequent reageren op wisselende omstandigheden. Dit plan van aanpak is nog niet af maar er worden wel al gesprekken gevoerd over de invulling daarvan. Er is eind maart een volgende evaluatie gepland.

Wij willen de bewoners van de Kaag bedanken voor de suggesties en voorstellen voor verbeteringen, die wij direct of indirect ontvangen hebben en ook hebben kunnen bespreken. Wij zullen u graag berichten over de uitwerking van het actieplan zodra we iets verder zijn met de uitwerking daarvan. Wij willen jullie vragen om ons van input te blijven voorzien. U kunt ons bereiken via .