Duinpolderweg

Ingrid de Vries

De Duinpolderweg loopt vanaf de A44 over de dijk van de Piekberging Haarlemmermeer en via een brug in een bocht over de Ringvaart naar Lisse toe.

Op 19 september jl. hebben Provinciale Staten Zuid-Holland gekozen voor het voorkeurstracé van de Duinpolderweg. Het besluit is inmiddels bekrachtigd door de Provincie NoordHolland.

Er wordt door de Provincie een onderzoek gestart naar een definitieve inpassing van dit besluit. Hiervoor wordt een project-MER (Milieu Effect Rapportage) gestart dat moet leiden tot een IPIP (interprovinciaal inpassingsplan). De MER neemt ongeveer drie jaar inbeslag.

Er zijn diverse inspraakmomenten geweest bij de provincies en de gemeenten Lisse en Haarlemmermeer.

De dorpsraad Lisserbroek en de gemeente Lisse zijn voorstander van de aanleg van deze weg en deze dorpsraad pleit zelfs nog voor een extra weg parallel aan de Nieuwerkerkertocht.

De dorpsraden Abbenes, Beinsdorp, Kaag – Buitenkaag en Zwaanshoek hebben bezwaren tegen de aanleg van deze weg. Ze zijn niet tegen de aanleg van wegen, maar achten deze oplossing niet de juiste.

In het buitengebied van Lisserbroek en Buitenkaag (grofweg ten zuiden van het Turfspoor) is het Platform Poelweg opgericht. Het Platform Poelweg zet zich in tegen de aanleg van de Poelweg tussen Lisse en Abbenes en tegen een gebiedsontsluitingsweg parallel aan de Nieuwerkerkertocht.

Het Platform Poelweg is de primaire belangenbehartiger van eigenaren van bedrijven, ondernemers en bewoners in het buitengebied en gesprekspartner van de Provincies Noord- en Zuid-Holland, gemeenten Haarlemmermeer en Lisse. Zij vertegenwoordigen het algemeen belang van alle betrokkenen in het buitengebied. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Poelweg? Meldt udan aan via .

Veel informatie kun je vinden op www.duinpolderweg.info.