Piekberging Haarlemmermeer

Ingrid de Vries

Begin jaren ’90 heeft Nederland te kampen gehad met veel wateroverlast. Dit was aanleiding voor de overheid om normen voor de waterschappen vast te stellen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water. Hierin wordt rekening gehouden met een toename van de neerslag door de klimaatverandering. Hoogheemraadschap Rijnland heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende maatregelen en varianten om onder andere de bemalingscapaciteit te vergroten en een waterberging in de Haarlemmermeer aan te leggen met de mogelijkheid om één miljoen kubieke water tijdelijk te bergen. Vier studievarianten vormen de basis van de Milieueffectrapportage(MER). Met deze studievarianten zijn de milieu-, ruimtelijke- en technische consequenties in beeld gebracht. Rijnland heeft eveneens belanghebbenden uit het zoekgebied en relevante belangenorganisaties de gelegenheid geboden om deel te nemen aan een klankbordgroep Piekberging Haarlemmermeer.

De klankbordgroep fungeert vanaf januari 2011 enerzijds voor het uitwisselen van kennis en standpunten en anderzijds voor het opstellen van een onderbouwd advies aan de bestuurders van Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer. Op deze manier hebben deze bestuurders een zorgvuldige keuze gemaakt over de exacte locatie en inrichting van de piekberging.

De klankbordgroep blijft aangehaakt totdat het project is opgeleverd.

Leden van de klankbordgroep zijn:
EngelbertKnibbe (agrariër)
Cor Steenwijk(agrariër)
Ernst Bus (LTO)
Dennis van derVoort (bewoner)
André Kuiper (bewoner)
Ingrid deVries (bewoner, lid dorpsraad Kaag-Buitenkaag en contactpersoon bewoners Buitenkaag/Lisserbroek)

Op 12 april 2012 heeft de klankbordgroep bestaande uit de leden: Engelbert Knibbe; Cor Steenwijk; Dennis van der Voort en Ingrid de Vries een schriftelijk advies uitgebracht aan het Hoogheemraadschap Rijnland.

Het tijdspad:

De verwachting is dat de aanbesteding van dit project in augustus 2019 plaatsvindt. De gunning van het contract is voor eind 2019 voorzien en de start van de bouw eind 1e kwartaal 2020. Vermoedelijke oplevering in 2023.

Zie voor verdere informatie: https://www.rijnland.net/plannen/home-plannen-piekberging/haarlemmermeerpolder.